History
Timeline

ปี 2526

บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “อินเตอร์แพค แอนดิสเพลย์ จำกัด” ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตกล่องบรรจุของมีค่า หรือผลิตภัณฑ์สำหรับวางแสดงสินค้า เช่น ปากกา นาฬิกา เครื่องประดับ อัญมณี เป็นต้น โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว 130

ปี 2534

บริษัทฯ ได้ขยายกิจการและจัดตั้งสำนักงานใหญ่ ซอยนวมินทร์ 135 ในพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร จากการเริ่มต้นด้วยพนักงานเพียง 10 คน จวบจนปัจจุบันมีพนักงานเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คน ด้วยประสบการณ์ของพนักงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กว่า 30 ปี ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า "World’s leading manufacturer of world-class luxurious packages"

ปี 2544

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานของระบบการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง ว่าด้วยกิจกรรมการจัดการต่างๆ เพื่อการผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบริการที่มีคุณภาพ และมีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

ปี 2553

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน FSCTM (FSC-C084794) ระบบมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ รองรับมาตรฐานสายการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ หรือแปรรูปมาจากไม้ เช่น กระดาษ

ปี 2556

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2010 คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียม เสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน การรับรอง มาตรฐานแรงงานที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งแสดงว่าสถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติต่อแรงงานสอดคล้องตามข้อกำหนด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปี 2560

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 คือ กระบวนการในการวางแผน ปฏิบัติ และปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นในการลดมลพิษ และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม