ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดของตำแหน่งงานได้ โดยกดที่ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า (Customer Service Supervisor)
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- บริหารจัดการ New Project ให้สำเร็จตามกำหนดเวลา รวมทั้ง ควบคุมการดำเนินงาน(Schedule Plan)และระยะเวลา (Time Line) รวมทั้ง แผนจัดการความเสี่ยง(Risk Management Plan)เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
- ดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับความต้องการลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและส่งมอบสินค้าได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลปริมาณการสั่งซื้อเพื่อการผลิตของแต่ละโรงงานให้มีปริมาณที่เหมาะสมตามกำลังการผลิตที่วางไว้

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

 

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
 4. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี-ดีมาก(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 6. มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามและควบคุมงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 7. มีประสบการณ์ด้านงานติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ ,ประสานงานขาย
 8. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point. ได้ดี

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท
สมัครงานตำแหน่งนี้
ช่างไฟฟ้า
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร (ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า) ในระบบบริหารคุณภาพตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร (MWI, YWI)

-ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักร(ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า) ในระบบบริหารคุณภาพ

-เปลี่ยนใบตรวจเช็คเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพ(ใบ DWI.) ทุก 2 เดือน -ตรวจสอบ(และลงชื่อกำกับ) ใบตรวจเช็คเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพ(ใบ DWI.) ทุกสิ้นเดือน

สวัสดิการ

- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)

- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี

- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)

- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)

- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- กองทุนเงินทดแทน

- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต

- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)

- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

 

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปวช.,ปวส. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถอ่านและเข้าใจ แบบของเครื่องจักร และ/หรือ ชิ้นส่วนของเครื่องจักร
 4. สามารถอ่านและเข้าใจ แบบของ Jig/Tool ที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้
 5. สามารถอ่านแบบวงจรไฟฟ้าได้
 6. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

 

 

 

 

 

 

 

 


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท
สมัครงานตำแหน่งนี้
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต (Assistant Production Manager)
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-ควบคุมเป้าหมาย KPI ของฝ่ายโรงงาน ส่วนงานผลิต

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝ่ายโรงงาน ส่วนงานผลิต

-ตรวจสอบรายการสั่งซื้อต่างๆของฝ่ายโรงงาน ส่วนงานผลิต

-นำเสนอวางแผนการพัฒนา การปรับปรุง พื้นที่การทำงาน กระบวนการทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,โลจิสติกส์
 3. มีประสบการณ์ด้านการวางเป้าหมาย, ควบคุมและติดตามการผลิต อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office , SAP ได้ดี
 6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 7. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท
สมัครงานตำแหน่งนี้
พนักงาน(สำหรับผู้พิการ)
4 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-ช่วยงานฝ่ายผลิตหรืองานอื่นๆ เช่น งานแกะกระดาษ 

-ช่วยงานด้านเอกสาร 

เพิ่มเติม
-มีบัตรประจำผู้พิการประเภท 2 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
-มีบัตรประจำผู้พิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
-สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้
-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง 

- สามารถ เขียนภาษาไทย ,ตัวเลข ได้เบื้องต้น

- มีบัตรประจำผู้พิการประเภท 2 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

- มีบัตรประจำผู้พิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


เงินเดือน

363
สมัครงานตำแหน่งนี้
Oversea Buyer Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ)
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-ทำการตรวจสอบเอกสารPR, PO,ใบเสนอราคาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อทั้งใน และต่างประเทศ
-ทำการเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ กับผู้ขายก่อนทำการสั่งซื้อ
-ทำการจัดซื้อให้ตรงตามรายการ  จำนวน และเวลาที่กำหนดไว้ใน PR
-ทำการติดตามวัตถุดิบให้เข้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน PO  
-ประสานงานไปยังฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีวัตถุดิบส่งมอบล่าช้า หรือ มีจำนวนไม่ได้ตามที่ต้องการ
-ประสานงานกับผู้ขายเพื่อติดตามงานการทดแทนวัตถุดิบหรือสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์/บริหารฯ/การจัดการ หรืออื่น ๆ

-มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อและจัดหา(ต่างประเทศ)อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 

-มีความรู้ในด้านกระบวนการจัดซื้อ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

-สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office.(Word/Excel/Power point.) และ SAP ได้ดี


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน รวบรวมและคัดเลือกใบสมัครงาน และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการคัดเลือกบุคลากร พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน และเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เกี่ยวกับข้อบังคับในการทำงาน และระบบมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลการทดลองงาน เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้บุคลากรที่มีความสามารถและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

-มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารที่ดี

-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
หัวหน้าแผนกงานผลิต (Production Supervisor)
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- วางแผนการผลิตร่วมกับหัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- ควบคุมการเบิก-จ่ายชิ้นส่วนระหว่างกระบวนการผลิตจากฝ่ายคลังสินค้า รวมทั้งการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต (สามารถทดแทนการอนุมัติได้)
- ตรวจสอบและนำเสนอการสั่งซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการผลิต
- ควบคุมดูแล วิธีการ คู่มือ การใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต รวมทั้ง พิจารณาการจัดทำ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ควบคุมการจัดเก็บดูแล รักษา JIG, TOOL, DIE CUT, VACUUM MOULD,บล็อคพิมพ์ทอง ให้เหมาะสมกับการผลิต

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

-จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,เทคโนโลยีการผลิต

-มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

-มีทักษะการแก้ไขปัญหางานและการตัดสินใจ

-มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและควบคุมการผลิต

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

-สามารถในการใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, Power Point)  , โปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ เช่น Solidworks , AutoCAD ,  Minitab เป็นต้นได้ดี


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
ช่างอาคารสถานที่
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ปรับปรุง ซ่อมบำรุงและดูแลรักษา อาคารสถานที่/เครื่องมือ/และเครื่องจักรอำนวยความสะดวกภายในบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการผลิต 
- ตรวจสอบ ดูแลและซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ภายในอาคารให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติ เช่นระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอากาศและระบบประปา แอร์ เป็นต้น

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์)


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

-จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.สาขาแมคคาทรอนิกส์ , ช่างเชื่อม,ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรในส่วนงานอาคารสถานที่ 

-สามารถอ่านและเข้าใจ แบบของอาคารได้


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ(QA)
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ Material Master,Inspection Standard,Inspection Data Sheet,มาตราฐานการตรวจสอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
- ควบคุมแผนการการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ(Quality Plan )
- ควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบ,ปริมาณการสุ่มตรวจ,ความถี่ในการตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป
- จัดหาเครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
- ถ่ายทอดวิธีการปฎิบัติงานรวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
- ควบคุมเป้าหมายด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
- ควบคุมเป้าหมายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบแก่ลูกค้า

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , เทคโนโลยีการผลิต หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถสื่อสารได้ 

-สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี

-ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครงาน เพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
IPD PACKAGING CO., LTD.
678 ซอยนวมินทร์ 135 ถนนนวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-508-8500,098-278-1993
Website : www.ipd-packaging.com
Email : recruitment@ipd-packaging.com