ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดของตำแหน่งงานได้ โดยกดที่ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า (Customer Service Supervisor)
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- บริหารจัดการ New Project ให้สำเร็จตามกำหนดเวลา รวมทั้ง ควบคุมการดำเนินงาน(Schedule Plan)และระยะเวลา (Time Line) รวมทั้ง แผนจัดการความเสี่ยง(Risk Management Plan)เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
- ดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับความต้องการลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและส่งมอบสินค้าได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลปริมาณการสั่งซื้อเพื่อการผลิตของแต่ละโรงงานให้มีปริมาณที่เหมาะสมตามกำลังการผลิตที่วางไว้

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- สัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- ค่าภาษา


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

-มีประสบการณ์ด้านงานติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ ,ประสานงานขาย  อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

-มีประสบการณ์ด้านงาน Sale ในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สามารถสื่อสารได้(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft   Power point. ได้ดี

-สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ล่วงหน้าและสามารถแก้ปัญหาได้ดี


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท
สมัครงานตำแหน่งนี้
ช่างไฟฟ้าควบคุม
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องจักร
- ประสานงานกับฝ่ายอื่นที่ร้องขอ เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าใหม่ๆ และทดสอบความพร้อมใช้งาน
- รายงานปัญหาและความคืบหน้าของงานให้กับผู้บริหารหรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ค่าทักษะพิเศษ(หนังสือรับรองความรู้ความสามารถของช่างไฟฟ้า)
- สัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง (อายุ 20-35 ปี)

- วุฒิการศึกษาระดับปวช., ปวส.  สาขาไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน และ แมคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

- มีความเข้าใจในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและความรู้ในการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุม

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ1 (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

 

 

 


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท
สมัครงานตำแหน่งนี้
พนักงาน(สำหรับผู้พิการ)
4 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-ช่วยงานฝ่ายผลิตหรืองานอื่นๆ เช่น งานแกะกระดาษ 

-ช่วยงานด้านเอกสาร 

เพิ่มเติม
-มีบัตรประจำผู้พิการประเภท 2 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
-มีบัตรประจำผู้พิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
-สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้
-ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์  (เวลา 08.00-17.00 น)

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ค่ากะ 70 บาท/(เฉพาะกะกลางคืน)
- ค่าข้าว 10 บาท
- ค่า Incentive 
- งานเลี้ยงประจำปี


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง 

- สามารถ เขียนภาษาไทย ,ตัวเลข ได้เบื้องต้น

- มีบัตรประจำผู้พิการประเภท 2 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

- มีบัตรประจำผู้พิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


เงินเดือน

363
สมัครงานตำแหน่งนี้
ช่างอาคารสถานที่
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ตรวจสอบและรับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค รวมถึงย้ายเครื่องจักร
- ดูแลและบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงานเพื่อให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบและติดตามคุณภาพของสิ่งก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม 
- ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในอาคารสถานที่ได้อย่างถูกวิธี

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- สัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี


 


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย (อายุ 20-30 ปี)

-วุฒิการศึกษาระดับปวช., ปวส. สาขาช่างกล, ช่างยนต์,ช่างเชื่อม, ช่างก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี (ด้านงานอาคารสถานที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสาธารณูปโภค, ช่างอาคาร, ช่างประปา

-มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา

-มีความเข้าใจในระบบสาธารณูปโภคของอาคาร เช่น ระบบลม, ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายน้ำ

-มีใบรับรองหรือความเชี่ยวชาญทางด้านการบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ ระดับ1 (ถ้ามี)

-ถ้ามีความรู้ทางช่างอาคาร/งานเชื่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ(QA)
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- รับผิดชอบการดูแลคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นตามความต้องการของลูกค้า
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพพร้อมจัดทำรายงาน
- จัดการแก้ไขปัญหาที่พบจากวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
- วิเคราะห์ปัญหาเพื่อตอบกลับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- สัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี


 


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง (อายุ 22-30 ปี)

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , เทคโนโลยีการผลิต หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเช่น ISO 9001, HACCP ฯลฯ

-มีทักษะภาษาอังกฤษ(พูด,ฟัง,อ่าน,เขียน) ในระดับพอใช้

-หากมีความรู้มาตรฐาน AQL, การอ่าน Drawing, ใช้เครื่อมือวัด Vernier, Feeler Gauge จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Microsoft Office)

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
พนักงานฝ่ายผลิต(ควบคุมเครื่องจักร)
4 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต(ควบคุมเครื่องจักร)
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือก่อนปฏิบัติงาน

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- ค่ากะ 70 บาท/(เฉพาะกะกลางคืน)
- ค่าข้าว 10 บาท
- ค่าเบี้ยพิเศษ
- ค่า Incentive 
- ค่าทักษะพิเศษ
- งานเลี้ยงประจำปี


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย (อายุ 18-35ปี)

-จบวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6 )ขึ้นไป

-สามารถอ่านเขียน ภาษาไทยได้

-สามารถเข้ากะได้


เงินเดือน

363 บาท/วัน (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ)
สมัครงานตำแหน่งนี้
หัวหน้าแผนกสรรหาและว่าจ้าง
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- วางแผน,ควบคุม,ติดตามงานสรรหาและว่าจ้างให้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้ช่องทางที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ดึงดูดกลุ่มผู้สมัครตามเป้าหมาย และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกสรรหาและว่าจ้าง
- ตรวจสอบใบขออัตรากำลังและเอกสารประกาศรับสมัครงานต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร
- ตรวจสอบผลการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรด้วยวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบรายงานข้อมูลด้านบุคลากร
- พัฒนาเครื่องมือ แบบทดสอบและแบบฟอร์มในการสัมภาษณ์ สรรหาและว่างจ้างพนักงาน
- จัดทำรายงานสรุปแบบสอบถาม exit interview
- ตรวจสอบการปรับปรุงกฎระเบียบ และข้อบังคับเอกสาร แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวกับการทำงานให้สอดคล้องถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง  

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- สัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์
 


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง (อายุ 25-35 ปี)

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาตร์ , นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (งานสรรหาและว่าจ้าง) อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน , PDPA , ประกันสังคม ,การจ้างแรงงานเด็ก,การจ้างงานผู้พิการ

- มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ

- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสื่อสารได้ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

- สามารถนำเสนอช่องทางการสรรหาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) , CANVA , Chat GPT ได้ดี

 


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
R&D Supervisor (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

-วางแผนและติดตามควบคุมขบวนการผลิต(New Model)ให้เป็นไปตามเป้าที่หมายที่วางไว้ทั้งภายในและนอกบริษัท
-ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในบริษัทและนอกบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผลิต
-คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เจอในขบวนการผลิต
-ควบคุมและตรวจสอบงานตัวอย่างให้สามารถส่งมอบได้ตรงตามระยะเวลาที่นัดหมายและได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- สัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง (อายุ 25-35 ปี)

- จบการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ,เทคโนโลยีอุตสหกรรม, วิศวอุตสาหการ และอื่นๆ

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์

- มีประสบการณ์และเคยผ่านงานเกี่ยว Leader New Model อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์งาน NPI จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถสื่อสารได้ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

- มีทักษะในการติดตามและควบคุมงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

- สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางวิศวกรรมได้ (อ่านแบบ 2D,3D ได้)

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel , Power Point ได้ดี


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารและสถานที่
- ประสานงานเรื่องการแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค ทั้งภายในและภายนอก
- ควบคุมและติดตามการปฏิบัติการของ แม่บ้าน , รปภ.
- ดูแลการสั่งซื้อ และการจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- สัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์
 


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง (อายุ 25-35 ปี)

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์งานธุรการโรงงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีทักษะในการจัดการงานธุรการ,ช่างสังเกตุ,มีใจรักงานบริการ

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหา

- มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) , CANVA , Chat GPT ได้ดี


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer)
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการจัดการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้ง หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งติดตามผลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วันต่อปี(ตามอายุงาน)
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพิเศษ 12 วัน(ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจฉุกเฉิน 3 วัน (ได้รับค่าจ้าง)
- ลากิจ 4 วัน/ปี(ได้รับค่าจ้าง)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานและสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
- ปรับค่าจ้างประจำปี/โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- สัมมนาประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง (อายุ 25-35 ปี)

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการร์ด้านการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 1 ปี

- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้หรือระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

- มีทักษะในการสื่อสาร กล้าแสดงออก 

- มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ด้านการฝึกอบรม (กรมพัฒนาฝีมืองแรงงาน)

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ,CANVA , Chat GPT ได้ดี


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation & Benefits Officer)
1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- จัดทำและคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา(OT) หรือ รายได้อื่น ๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารนำส่งธนาคาร ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานได้รับค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา หรือ รายได้อื่นๆ ที่ถูกต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

- ดูแลงานด้านประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ถูกต้องและเป็นตามระเบียบที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง (อายุ 25-35 ปี)

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารค่าจ้าง/การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  อย่างน้อย 1 ปี

- มีทักษะการคำนวณเงินเดือน , OT 

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

- มีความละเอียดรอบคอบ , ช่างสังเกตุ

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) CANVA , Chat GPT ได้ดี

- สามารถใช้งาน Microsoft Excel (สูตรคำนวณ , V-Lookup) ได้ดี


เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สมัครงานตำแหน่งนี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครงาน เพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
IPD PACKAGING CO., LTD.
678 ซอยนวมินทร์ 135 ถนนนวมินทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-508-8500,098-278-1993
Website : www.ipd-packaging.com
Email : recruitment@ipd-packaging.com