Activity
IPD KAIZEN AWARD

 

 

 

        ประมวลภาพ กิจกรรม IPD KAIZEN AWARD กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกฝ่าย ได้เข้าร่วมคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมในองค์กรอยู่ตลอดเวลา โดยเราทุกคนมุ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพทั้งในสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง

        จากวันแรกในปี 2019 จวบจนวันนี้ในปี2020 กว่า 30 โครงการที่เข้าประกวด แต่เราก็จะยังไม่หยุดที่จะพัฒนา เพราะเราเชื่อมั่นว่าเราจะลงมือทำ เพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน นั่นก็คือ สร้าง IPD Leadership ให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกคน 

 

OTHER ACTIVITIES