Activity
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด

           กิจกรรม ตรวจสุขภาพ  ประจำปี 2562  บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัดและผู้บริหารทุกท่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงานทุกคนในบริษัทเป็นอย่างยิ่ง  โดยมีนโยบายในการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมแสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจแก่พนักงานทุกคน

 

OTHER ACTIVITIES