Activity
กิจกรรม การเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1


      ภาพบรรยากาศการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Covid-19 (เข็มที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมี ดร.ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี และคุณแสนดี พูนทรัพย์มณี ผู้บริหารบริษัทฯ มาร่วมให้กำลังใจพนักงาน ณ จุดรับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั้ง 4 จุด 

  

OTHER ACTIVITIES